VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie KOGE – cestovanie s geografmi, s.r.o.

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Cestovná kancelária KOGE – cestovanie s geografmi, s.r.o. so sídlom Mostová 1346/31, 034 01Ružomberok, IČO: 47 696 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 64169/L, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje buď priamo, prostredníctvom vlastných predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov (ďalej len „CK KOGE“) a

b) objednávateľ (zákazník) , ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s CK KOGE zmluvu o obstaraní zájazdu, v ktorej prospech sa zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorila, alebo, na ktorú sa zájazd previedol.

2. Zmluvný vzťah medzi CK KOGE a objednávateľom sa riadi ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 741a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a vzniká uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva“). Za plnenie zmluvných záväzkov osoby, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo na ktorú sa zájazd previedol, zodpovedá pôvodný objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

3. Charakteristika zájazdu vyplýva z ponuky CK KOGE, dodatočnej ponuky (napr. akcie), zákazníkom potvrdených objednávok (napr. forfaitové zájazdy) a je v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Zmluvou sa CK KOGE objednávateľovi zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (ďalej len „ zájazd“ alebo „služby“) a objednávateľ sa zaväzuje, že za to zaplatí dohodnutú cenu.

5. Objednávateľ podpísaním Zmluvy súhlasí, aby CK KOGE vo svojich informačných systémoch spracovávala jeho osobné údaje v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK KOGE. Poskytnuté údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom CK KOGE a osobám, ktoré sú oprávnené ponúkať a poskytovať služby CK KOGE, ako aj osobám, ktoré dodávajú služby pre CK KOGE (vrátane cezhraničného toku), a to za účelom ponuky alebo poskytovania služieb pre CK KOGE. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa tiež vzťahuje na všetkých spracovateľov týchto údajov. Súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene osoby, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo na ktorú sa zájazd previedol.

II. CENOVÉ PODMIENKY A CENY ZÁJAZDOV

1. Ceny zájazdov organizovaných CK KOGE sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK KOGE a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve.

2. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu (ak nie je uvedené inak a zahŕňajú len tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymenované).

Ceny uvedené v cenníku v € (slovom: eurách) sú platné od 01. 09. 2018.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. CK KOGE má právo na zaplatenie zájazdu pred jeho poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím.

2. CK KOGE je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení Zmluvy. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je nasledovný:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50 % ceny zájazdu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy,

b) najneskôr do 60 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny zájazdu.

V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny zájazdu pri vzniku zmluvného vzťahu do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, najneskôr však v deň začatia zájazdu.

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny zájazdu v zmysle Zmluvy. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady preddavku vo výške minimálne 25 % ceny zájazdu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a Zmluvy alebo doplatku do výšky celej ceny zájazdu najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu, je CK KOGE oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % ceny zájazdu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK KOGE zmluvnú pokutu vo výške 50 % ceny zájazdu aj v prípade, ak do začiatku zájazdu objednávateľ neuhradil CK KOGE celú cenu zájazdu, či zálohu a CK KOGE od uzavretej Zmluvy neodstúpila.

4. Pokiaľ objednávateľ uzatvoril Zmluvu a uhrádza cenu zájazdu prostredníctvom externého autorizovaného predajcu a táto nie je pripísaná na účte CK KOGE najneskôr vdeň začatia zájazdu, vznikne objednávateľovi pohľadávka priamo voči tomuto predajcovi. CK KOGE v takomto prípade považuje cenu zájazdu za neuhradenú a objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu priamo CK KOGE v stanovenom náhradnom termíne.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a zájazdu,

b) právo požadovať od CK KOGE informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb a zájazdu,

c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách a zájazde,

d) právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných obchodných podmienok,

e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok,

f) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK KOGE známe, ak nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo v katalógu, ako i potrebné doklady. V prípade objednania zájazdu v dobe kratšej ako 7 dní pred začatím pobytu tzv. LAST MINUTE, dostane objednávateľ potrebné doklady po celkovej úhrade zájazdu a priamo na predajnom mieste CK KOGE pri uzatváraní Zmluvy,

g) právo písomne oznámiť CK KOGE najneskôr 14 dní pred začatím zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK KOGE v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú,

h) právo na ochranu osobných údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch pred nepovolanými osobami.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a) poskytnúť CK KOGE potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek CK KOGE,

b) zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov, ak necestujú s rodičmi, sprevádzanie a dohľad účastníka zájazdu staršieho ako 18 rokov a obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných obchodných podmienok a Zmluvou,

e) prevziať od CK KOGE doklady potrebné pre čerpanie služieb,

f) mať u seba platný cestovný doklad, dodržiavať pasové, colné, devízové, zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajín a miest, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša objednávateľ, resp. účastník zájazdu,

g) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK KOGE a nahradiť prípadnú spôsobenú škodu,

h) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok,

i) zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obmedziť alebo popudiť ostatných účastníkov zájazdu,

j) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase, nie v stave opitosti, či pod vplyvom omamných a návykových látok, je povinný správať sa slušne tak, aby nerušil spolucestujúcich, najmä nesmie byť agresívny a vulgárny.

3. Ak bude Zmluva vyplnená na základe neúplných a nepravdivých informácií od objednávateľa, všetky následky vzniknutých komplikácií znáša objednávateľ. V prípade, ak by niektorý z údajov chýbal, resp. bol nesprávny, alebo neúplný, je objednávateľ povinný bezodkladne informovať a žiadať opravu Zmluvy alebo opravu od osoby, ktorá doklad, resp. inú písomnosť vystavila.

4. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb a osôb, ktoré uzatvorili Zmluvu v prospech iných osôb, ďalej patrí:

a) oboznámiť tieto osoby – účastníkov zájazdu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zmluvou, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK KOGE obdŕža, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,

b) zabezpečiť, aby všetky tieto osoby – účastníci zájazdu plnili základné povinnosti objednávateľa vyplývajúce zo Zmluvy, týchto Všeobecných obchodných podmienok a ďalších podmienok stanovených CK KOGE,

c) určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK KOGE nie je zabezpečený sprievodca CK KOGE. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov a dbá na plnenie programu služieb.

V. PRÁVA A POVINNOSTI CK KOGE

1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v článku IV. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK KOGE.

2. CK KOGE je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa, príp. záujemcu o uzavretie Zmluvy o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu uzavrieť s CK KOGE Zmluvu.

3. CK KOGE nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

4. CK KOGE je povinná mať uzatvorenú zmluvu pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK KOGE z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len z časti.

VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

1. Ak je CK KOGE nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK KOGE v lehote určenej CK KOGE v návrhu zmeny. Pokiaľ objednávateľ v stanovenej lehote nedoručí CK KOGE doklad o odmietnutí navrhovanej zmeny Zmluvy, platí, že návrh zmeny Zmluvy prijal.

2. CK KOGE má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK KOGE a objednávateľom najneskôr 14 dní pred jeho začiatkom, ak jeho uskutočnenie bude pre CK KOGE ekonomicky neúnosné, prípadne ak sa nedosiahol minimálny počet účastníkov zájazdu. Ak CK KOGE zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne (aj e-mailom) oznámiť bez zbytočného odkladu.

3. CK KOGE si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna/teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť.

4. Ak CK KOGE odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhnutou zmenou Zmluvy podľa ods. 1) tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK KOGE na základe novej Zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK KOGE môže takýto zájazd poskytnúť. Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia, ako už uskutočnené platby, je CK KOGE povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5. CK KOGE a objednávateľ sa dohodli, že nepovažujú za podstatnú podmienku Zmluvy zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu, miesta nástupu a výstupu, zmenu kategórie autobusu pri doprave po Slovenskej republike. Za podstatnú podmienku Zmluvy sa nepovažujú ani také zmeny, ktoré slúžia na opravu zrejmých omylov a tlačových chýb.

6. Ak po začiatku zájazdu CK KOGE neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, je CK KOGE povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7. Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK KOGE schopná, ak je to možné, uskutočniť zmenu v osobe účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za paušálny poplatok 50 EUR za osobu.

8. CK KOGE má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom, a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A SANKCIE

1. CK KOGE môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia akýchkoľvek zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom uvedeným v Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK KOGE doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve. Účinky odstúpenia od Zmluvy CK KOGE nastávajú dňom odoslania oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb, t.j. pred začatím zájazdu:

a) bez udania dôvodu. Tým nie je dotknuté právo CK KOGE na zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy, resp. týchto Všeobecných obchodných podmienok. V tomto prípade nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy CK KOGE, alebo

b) z dôvodov porušenia povinností CK KOGE vyplývajúcich zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu na predajnom mieste, kde si zájazd kúpil, alebo ho na predajné miesto, resp. na adresu sídla CK KOGE v písomnej forme pošle doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom spísania odstúpenia od zmluvy na predajnom mieste, príp. dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil, resp. na adresu sídla CK KOGE. V tomto prípade je objednávateľ povinný uviesť dôvod odstúpenia od Zmluvy, inak je odstúpenie od Zmluvy neplatné a neúčinné.

3. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností zo strany CK KOGE, ktoré sú určené Zmluvou, resp. týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo ak CK KOGE odstúpi od Zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK KOGE zmluvnú pokutu, výška ktorej je stanovená podľa počtu dní pred začatím zájazdu alebo čerpaním služieb nasledovne:

a. 46 dní a viac pred začatím zájazdu: 30 % z ceny objednaných služieb a 100 % z ceny poistného

b. 45 – 31 dní pred začatím zájazdu: 40 % z ceny objednaných služieb a 100 % z ceny poistného

c. 30 – 21 dní pred začatím zájazdu: 50 % z ceny objednaných služieb a 100 % z ceny poistného

d. 20 – 15 dní pred začatím zájazdu: 80 % z ceny objednaných služieb a 100 % z ceny poistného

e. 14 – 6 dní pred začatím zájazdu: 90 % z ceny objednaných služieb a 100 % z ceny poistného

f. 5 dní a menej pred začatím zájazdu: 100 % z ceny objednaných služieb a 100 % z ceny poistného.

4. Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti objednávateľa podľa článku IV. ods. 2) písm. f) týchto Všeobecných obchodných podmienok, je objednávateľ povinný uhradiť CK KOGE 100 % z vopred stanovenej ceny zájazdu a 100 % z ceny poistného.

5. Vopred stanovenou cenou zájazdu sa rozumie predajná cena vrátane všetkých objednávateľom zakúpených fakultatívnych služieb uvedená v Zmluve, resp. propagačnom materiáli CK KOGE.

6. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd.

7. CK KOGE má právo započítať zmluvnú pokutu na zaplatený preddavok alebo zaplatené ceny doposiaľ objednaných služieb a zájazdu. CK KOGE je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu po odčítaní zmluvnej pokuty.

8. CK KOGE si vyhradzuje právo vylúčiť objednávateľa, resp. účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, ak závažne poruší všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu. V takomto prípade je objednávateľ, resp. účastník zájazdu povinný uhradiť všetky náklady a nahradiť škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde.

VIII. REKLAMÁCIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo pôvodne dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie vadne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK KOGE tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK KOGE je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.

2. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, poskytne zástupca CK KOGE reklamujúcemu reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK KOGE alebo dodávateľ služby a reklamujúci, ktorý obdŕža jeden exemplár reklamačného protokolu.

3. Svoje nároky z reklamácie musí objednávateľ písomne uplatniť u CK KOGE bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo zaniká. Reklamácia zaslaná iba elektronickou poštou (e-mail) sa nepovažuje za platne podanú. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK KOGE povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie.

4. CK KOGE je zodpovedná objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia Zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť CK KOGE alebo iní dodávatelia služieb, ktorých služby sa poskytujú v rámci zájazdu. CK KOGE nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo u inej organizácii (napr. fakultatívne výlety). Ak pláž nie je súčasťou hotelového areálu a majetkom hotela s prístupom výhradne pre hotelových hostí, CK KOGE ani hotel nezodpovedajú za jej čistotu, údržbu a vybavenie.

5. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poisteného krytia výslovne vyňaté.

6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK KOGE, malé zmeny v priebehu sezóny v krátkej dobe pred odchodom zájazdu zo strany ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera (organizácia stravovania, doplnkové služby, fakultatívne programy, stavebná činnosť a pod.), alebo okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK KOGE zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7. CK KOGE nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenej zjazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, resp. z technických a prevádzkových dôvodov. CK KOGE nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku. V prípade meškania dopravného prostriedku nevzniká objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy.

8. V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté v Zmluve (napr. pri poruche autobusu), CK KOGE hradí cestovné náklady v rámci územia Slovenskej republiky vo výške cestovného vlakom 2. triedy, resp. autobusom pravidelnej autobusovej linky.

9. CK KOGE nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľovi samotným objednávateľom, treťou osobou, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

10. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v propagačných materiáloch CK KOGE o službách, cenách, programoch a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK KOGE si vyhradzuje právo ich zmeny. Všetky informácie uvedené v katalógu boli zostavené na základe poznatkov a informácií, ktoré CK KOGE malo k dispozícii ku dňu vydania propagačných materiálov. CK KOGE si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré sa mohli vyskytnúť po uzávierke katalógu. CK KOGE sa zaväzuje o prípadných zmenách objednávateľa bezodkladne informovať.

2. Ceny uvedené v cenníku propagačných materiálov CK KOGE v eurách sú platné od 01.11.2017. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzavretia Zmluvy. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spolu s propagačnými materiálmi CK KOGE sa považujú na neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2017. Akékoľvek zmeny, či doplnky týchto Všeobecných obchodných podmienok sú platné a účinné odo dňa ich vyvesenia v sídle CK KOGE alebo na internetovej stránke CK KOGE.

4. Týmito Všeobecnými Obchodnými podmienkami sa nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky zo dňa 01.09.2016. Tým však nie sú dotknuté zájazdy a zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred platnosťou a účinnosťou týchto Všeobecných obchodných podmienok, a ktoré sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami zo dňa 01.09.2016.

Cestovná kancelária KOGE – cestovanie s geografmi, s.r.o.
Mostová 1346/31, 034 01 Ružomberok
IČO: 47 696 541 DIČ: 20 24 056 595
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 64169/L

PaedDr. Michal KOVAČIC, PhD. – konateľ